ترفند کامپیوترتکنولوژی و دیجیتال

تمام 134 کلید میانبر صفحه کلید اکسل (پرکاربرد)

اگر کار شما با برنامه اکسل هستف نیاز دارید تا اکثر کلیدهای میانبر این برنامه از سری برنامه های مایکروسافت را یاد بگیرید تا بتوانید در کار با برنامه اکسل حرفه ای شوید و با سرعت بالاتری کارهای خودتان را انجام دهید.

در زیر لیستی از اکثر کلیدهای میانبر اصلی و ترکیب کلیدهای قابل استفاده در مایکروسافت اکسل آورده شده است. اگر به دنبال کلیدهای میانبر استفاده شده در برنامه های دیگر هستید، به صفحه میانبرهای رایانه مراجعه کنید.

برخی از کلیدهای میانبر مایکروسافت اکسل در زیر ممکن است در Excel 365 کار نکنند.

معرفی کل کلیدهای میانبر اکسل

Tab به سلول بعدی، سمت راست سلول انتخابی فعلی بروید.
Ctrl+A تمام محتویات کاربرگ را انتخاب کنید.
Ctrl+B تمام سلول ها را در قسمت برجسته شده پررنگ کنید.
Ctrl+C تمام سلول ها را در قسمت هایلایت شده کپی کنید.
Ctrl+D پر کنید. سلول زیر آن را با محتویات سلول انتخاب شده پر می کند. برای پر کردن بیش از یک سلول، سلول منبع را انتخاب کنید و Ctrl + Shift + ↓ را فشار دهید تا چندین سلول را انتخاب کنید. سپس Ctrl + D را فشار دهید تا با محتویات سلول اصلی پر شود.
Ctrl+F برگه فعلی را جستجو کنید.
Ctrl+G به یک منطقه خاص بروید.
Ctrl+H پیدا کنید و جایگزین کنید.
Ctrl+I تمام سلول‌های موجود در بخش برجسته شده را به صورت مورب در می‌آورد.
Ctrl+K یک هایپرلینک درج می کند.
Ctrl+L کادر محاوره ای Create Table باز می شود.
Ctrl+N یک کتاب کار جدید ایجاد می کند.
Ctrl+O یک کتاب کار باز می شود.
Ctrl+P برگه فعلی را چاپ کنید.
Ctrl+R سمت راست را پر کنید. سلول سمت راست را با محتویات سلول انتخاب شده پر می کند. برای پر کردن بیش از یک سلول، سلول منبع را انتخاب کنید و Ctrl + Shift + → را فشار دهید تا چندین سلول را انتخاب کنید. سپس Ctrl + R را فشار دهید تا با محتویات سلول اصلی پر شود.
Ctrl+S کاربرگ باز را ذخیره می کند.
Ctrl+T کادر محاوره ای Create Table را باز کنید.
Ctrl+U زیر تمام سلول ها در قسمت برجسته خط می کشد.
Ctrl+V همه موارد کپی شده را در کلیپ بورد جای‌گذاری می‌کند.
Ctrl+Alt+V پنجره Paste Special را باز کنید.
Ctrl+W کتاب کار فعلی را می بندد.
Ctrl+X تمام سلول های قسمت هایلایت شده را برش می دهد.
Ctrl+Y آخرین ورودی را تکرار می کند (دوباره).
Ctrl+Z آخرین اقدام را لغو کنید.
Ctrl+1 قالب سلول های انتخاب شده را تغییر می دهد.
Ctrl+2 تمام سلول ها را در قسمت برجسته شده پررنگ کنید.
Ctrl+3 تمام سلول ها را در قسمت هایلایت شده مورب کنید.
Ctrl+4 زیر تمام سلول ها در قسمت برجسته خط می کشد.
Ctrl+5 Strikethrough همه سلول ها را در بخش هایلایت شده قرار می دهد.
Ctrl+6 اشیاء را نشان می دهد یا پنهان می کند.
Ctrl+7 نوار ابزار را نشان می دهد یا پنهان می کند.
Ctrl+8 نمادهای طرح کلی را تغییر می دهد.
Ctrl+9 ردیف ها را پنهان می کند.
Ctrl+0 ستون ها را پنهان می کند.
Ctrl+Shift+: زمان فعلی را وارد کنید.
Ctrl+; تاریخ فعلی را وارد می کند.
Ctrl+` بین نمایش مقادیر یا فرمول های سلول در یک کاربرگ تغییر می کند.
Ctrl+’ یک فرمول را از سلول بالا کپی می کند.
Ctrl+Shift+” مقدار را از سلول بالا کپی می کند.
Ctrl+- ستون یا ردیف انتخاب شده را حذف می کند.
Ctrl+Alt+5 بین اشیاء صفحه گسترده حرکت کنید.
Ctrl+Shift+~ قالب شماره را به فرمت عمومی تغییر می دهد. قالب کلی عددی بدون کاما، واحد پول، درصد، نماد و غیره است.
Ctrl+Shift+! قالب بندی کاما اعمال می شود.
Ctrl+Shift+@ قالب زمان اعمال می شود.
Ctrl+Shift+# قالب تاریخ اعمال می شود.
Ctrl+Shift+$ قالب ارز اعمال می شود.
Ctrl+Shift+% قالب درصد اعمال می شود.
Ctrl+Shift+^ قالب نمایی اعمال می شود.
Ctrl+Shift+& حاشیه های اطراف سلول های انتخاب شده را تنظیم می کند.
Ctrl+Shift+* ناحیه فعلی اطراف سلول فعال را مشخص می کند.
Ctrl+Shift+( نمایش ردیف ها
Ctrl+Shift+) نمایش ستون ها
Ctrl+Shift+_ مرزها را حذف می کند.
Ctrl+Shift++ پنجره Insert را برای درج سلول، سطر یا ستون نشان دهید.
Ctrl+- نمایش پنجره حذف برای حذف سلول ها، ردیف ها یا ستون ها.
Ctrl+/ تعیین می کند که کدام آرایه حاوی سلول فعال در فرمول آرایه چند سلولی است.
Ctrl+\ سلول هایی را مشخص می کند که مقدار ثابتی دارند یا با فرمول موجود در سلول فعال مطابقت ندارند.
Ctrl+[ تمام سلول های ارجاع شده توسط فرمول در سلول فعال را انتخاب کنید.
Ctrl+] سلول هایی را انتخاب می کند که حاوی فرمول هایی هستند که به سلول فعال اشاره دارند.
Ctrl+Shift+{ تمام سلول هایی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با فرمول های موجود در بخش هایلایت شده ارجاع داده شده اند، انتخاب می کند.
Ctrl+Shift+} سلول هایی را انتخاب می کند که حاوی فرمول هایی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سلول فعال اشاره می کنند.
Ctrl+Shift+| سلول‌هایی را در ستون انتخاب می‌کند که با فرمول یا مقدار ثابت در سلول فعال مطابقت ندارند.
Ctrl+Enter سلول های انتخاب شده را با ورودی فعلی پر می کند.
Ctrl+spacebar کل ستون را انتخاب می کند.
Ctrl+Shift+Spacebar کل کاربرگ را انتخاب می کند.
Ctrl+Home به سلول A1 بروید.
Ctrl+Del در حالی که در نوار فرمول اکسل، تمام متن های سمت راست مکان نما را حذف می کند.
Ctrl+End به آخرین سلول با متن در کاربرگ بروید.
Ctrl+Tab اگر بیش از یک کتاب کار باز دارید، بین کتاب‌های کاری باز (از چپ به راست) جابه‌جا شوید. با فشار دادن Ctrl + Shift + Tab جهت را برعکس می کند (راست به چپ).
Ctrl+PgDn به کاربرگ سمت راست کاربرگ فعلی (در صورت موجود بودن) بروید.
Ctrl+PgUp به کاربرگ سمت چپ کاربرگ فعلی (در صورت موجود بودن) بروید.
Ctrl+↓ به پایین یا آخرین ورودی در مجموعه داده بروید.
Ctrl+↑ به قسمت بالا یا اولین ورودی مجموعه داده بروید.
Ctrl+← به سمت چپ ترین ورودی مجموعه داده بروید.
Ctrl+→ به سمت راست آخرین ورودی مجموعه داده حرکت کنید.
Ctrl+Shift+A نام آرگومان ها را در یک فرمول فهرست می کند.
Ctrl+Shift+F پنجره Format Cells for Font Settings را باز می کند.
Ctrl+Shift+O تمام سلول های حاوی یادداشت را انتخاب کنید.
Ctrl+Shift+P پنجره Format Cells با انتخاب تب Font باز می شود.
Shift+Insert آنچه در کلیپ بورد ذخیره شده است را جایگذاری می کند.
Shift+PgUp تمام سلول‌های بالای سلول‌های فعال یا صفحه‌ای که حاوی سلول‌های بالای موقعیت فعلی است را برجسته می‌کند.
Shift+PgDn طول یک صفحه از سلول های زیر سلول های فعال را تشخیص می دهد.
Shift+Home تمام متن ها را در سمت چپ مکان نما برجسته می کند.
Shift+End تمام متن ها را در سمت راست مکان نما برجسته می کند.
Shift+↑ منطقه برجسته را به یک ردیف از سلول فعال فعلی گسترش می دهد.
Shift+↓ ناحیه برجسته شده را یک سلول به پایین گسترش می دهد.
Shift+← ناحیه برجسته شده به سمت چپ یک کاراکتر گسترش می یابد.
Shift+→ ناحیه برجسته شده را درست توسط یک کاراکتر بزرگ می کند.
Alt+Tab دوره ها از طریق برنامه ها
Alt+Spacebar منوی سیستم باز می شود.
Alt+Backspace Undo.
Alt+Enter هنگام تایپ متن در یک سلول، فشار دادن Alt + Enter به خط بعدی منتقل می شود و به چندین خط متن اجازه می دهد در یک سلول واحد قرار گیرند.
Alt+= فرمولی برای جمع کردن تمام سلول های بالا ایجاد می کند.
Alt+’ پنجره Pattern باز می شود.
F1 منوی راهنما باز می شود.
F2 سلول انتخاب شده را ویرایش می کند.
F3 پس از ایجاد نام، F3 نام ها را پیست می کند.
F4 آخرین عمل را تکرار می کند. به عنوان مثال، اگر رنگ متن را در سلول دیگری تغییر دهید، با فشار دادن F4، متن سلول به همان رنگ تغییر می کند.
F5 به یک سلول خاص حرکت می کند. مثلا C6.
F6 به قسمت بعدی بروید.
F7 املای متن یا سند انتخاب شده را بررسی کنید.
F8 وارد حالت افزونه می شود.
F9 هر کتاب کار را دوباره محاسبه می کند.
F10 نوار منو را فعال می کند.
F11 یک نمودار از داده های انتخاب شده ایجاد می کند.
F12 ذخیره به عنوان گزینه
Shift+F1 “این چیست؟” را باز می کند. پنجره در نسخه های اولیه اکسل.
Shift+F2 به کاربر امکان ایجاد یا ویرایش یک نظر سلولی را می دهد.
Shift+F3 پنجره تابع اکسل را باز می کند.
Shift+F5 پنجره Find and Replace را باز کنید.
Shift+F6 به قسمت قبل بروید.
Shift+F8 به انتخاب اضافه کنید و اجازه دهید چندین سلول به راحتی انتخاب شوند.
Shift+F6 عملکرد محاسبه را در برگه فعال انجام می دهد.
Ctrl+F3 Excel Name Manager را باز کنید.
Ctrl+F4 پنجره فعلی را می بندد.
Ctrl+F5 اندازه پنجره را تغییر می دهد.
Ctrl+F6 کتاب کار بعدی
Ctrl+Shift+F6 کتاب کار قبلی
Ctrl+F7 پنجره اکسل را حرکت می دهد.
Ctrl+F8 اندازه پنجره اکسل را تغییر می دهد.
Ctrl+F9 پنجره فعلی اکسل را به حداقل برسانید.
Ctrl+F10 بسته به نسخه اکسل، جستجوی فهرستی را باز می کند یا پنجره انتخابی فعلی را به حداکثر می رساند.
Ctrl+F11 یک صفحه ماکرو درج می کند.
Ctrl+F12 یک فایل را باز می کند
Ctrl+Shift+F3 نام ها را با استفاده از برچسب های ردیف یا ستون ایجاد می کند.
Ctrl+Shift+F6 به پنجره کاربرگ قبلی منتقل می شود.
Ctrl+Shift+F12 کاربرگ فعلی را چاپ می کند.
Alt+F1 نمودار را درج می کند.
Alt+F2 ذخیره به عنوان گزینه
Alt+F4 ذخیره به عنوان گزینه
Alt+F8 کادر محاوره ای ماکرو باز می شود.
Alt+F11 ویرایشگر ویژوال بیسیک باز می شود.
Alt+Shift+F1 یک کاربرگ جدید ایجاد می کند.
Alt+Shift+F2 کاربرگ فعلی را ذخیره می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا